دنباله RoboCop اصلی توسط نیل بلومکمپ کارگردانی می‌شود

دنباله RoboCop اصلی توسط نیل بلومکمپ کارگردانی می‌شود

دنباله فیلم RoboCop محصول ۱۹۸۷ توسط کارگردان District 9 ساخته خواهد شد.