صفحه حوادث سینمای ایران

صفحه حوادث سینمای ایران

اخبار کسب و کار 02/06/2020

دختری بیرون از دیوارهای خانه‌اش به دنبال آرزوهایش می‌گردد. خسته و ناامید و با ترسی که او را فلج می‌کند، به خانه می‌آید. دعا می‌کند پدرش نباشد، او را ن..