شکستن همزمان بیست استخوان – عقبگرد

شکستن همزمان بیست استخوان – عقبگرد

10/10/2019

خطر لو رفتن داستان
برادران محمودیسازندگان فیلم «شکستن همزمان بیست استخوان» بااینکه در سینمای ایران جز تازه‌واردها محسوب می‌شوند، اما با دو فیلم «چند ..